Algemene voorwaarden

DEFINITIES:

Gebruiker: onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Wedding Eve planning, styling & more en Wedding Eve, statutair gevestigd te Dordrecht, aan de Singel 132, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 55678467.
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Wedding Eve een bruiloft, verloving, jubileum of ander aanverwant event organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Wedding Eve alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wedding Eve en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoop voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Wedding Eve of het deelnemen aan een namens opdrachtgever door Wedding Eve georganiseerde bruiloft/event. 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever mondeling of schriftelijk (e-mailberichten inbegrepen) een aanbod van Wedding Eve aanvaardt. Wedding Eve verstrekt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst (de opdrachtbevestiging) welke door opdrachtgever dient te worden ondertekend en geretourneerd aan Wedding Eve. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Wedding Eve het recht voor haar (personeels)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Wedding Eve verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Indien Wedding Eve de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. doch niet uitsluitend bedoeld onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wedding Eve niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging.

2.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.9 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wedding Eve daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wedding Eve anders bepaalt.

2.10 Indien en voor zover Wedding Eve diensten verricht als weddingplanner, betreffen de prijzen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en zijn niet inbegrepen in het honorarium te voldoen aan Wedding Eve. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.11 De prijzen in offertes, voorstellen en opdrachtbevestigingen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Wedding Eve zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner/ceremoniemeester/event planner uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap binnen de branche van weddingplanners.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wedding Eve het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.3 Indien door Wedding Eve of door Wedding Eve ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, een en ander in overleg met opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Wedding Eve heeft verzocht te ontvangen of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door Wedding Eve gewenste vorm en wijze aan Wedding Eve ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wedding Eve zijn verstrekt, heeft Wedding Eve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Wedding Eve onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.6 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Wedding Eve ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en/of faciliteiten zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.8 Wedding Eve en opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen mag worden verwacht doen of nalaten ter voorkoming van het verspreiden van virussen en/of overige defecten via elektronische mail.

3.9 Indien opdrachtgever aan Wedding Eve informatiedragers, elektronische berichten en/of bestanden, software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische berichten en/of bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten, bij gebreke waarvan opdrachtgever jegens gebruiker aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade.

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wedding Eve de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 Wedding Eve behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onvoorziene, redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Wedding Eve is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4 Wedding Eve heeft het recht het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wedding Eve, dat in redelijkheid niet van Wedding Eve mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wedding Eve zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wedding Eve zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALING
5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Wedding Eve anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt binnen de voorbereidingsfase nog twee maal een factuur voor het restant van 2 x 25% van het geoffreerde bedrag, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Wedding Eve anders is overeengekomen. De factuurdatum voor beide factureringen wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel een laatste factuur voor extra uren, op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Voor deze laatste factuur geldt dezelfde betalingstermijn als voor de eerdere facturen. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de facturen niet op.

5.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wedding Eve is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de intreding van het verzuim tot aan de voldoening van het volledige bedrag.

5.3 Wedding Eve heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wedding Eve kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een (aanbod tot) betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Wedding Eve kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

5.5 Wedding Eve behoudt zich het recht voor om het bedrag ineens op te eisen indien daar gegronde redenen voor zijn.

5.6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Wedding Eve daartoe aanleiding geeft, is Wedding Eve gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld Wedding Eve zekerheid stelt in een door Wedding Eve te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Wedding Eve gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Wedding Eve uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

5.8 Wedding Eve is gerechtigd prijsstijgingen van toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien en voor zover tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven van bijv. lonen en/of producten zijn gestegen.

5.9 Indien de reistijd van de trouw/feestlocatie naar de woonplaats van Wedding Eve langer is dan 2 uur en de op de trouwdag overeengekomen diensten van Wedding Eve zijn afgerond, zal Wedding Eve in overleg met en op kosten van opdrachtgever een overnachting in een nabij gelegen (middenklasse)hotel kunnen boeken.

Artikel 6 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN BEZWAREN
6.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Wedding Eve te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Wedding Eve dient terstond in de gelegenheid te worden gesteld ingediende klachten te controleren.

6.2 Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Wedding Eve ingediende facturen tijdig en volledig te betalen.

6.3 Indien en voor zover een klacht gegrond is zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Laatstgenoemde dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 Aansprakelijkheid.

Artikel 7 – ONTBINDING, OPZEGGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Wedding Eve heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of een (deel)opdracht te weigeren, indien de inhoud daarvan naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde partijen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Wedding Eve gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wedding Eve op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wedding Eve de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Wedding Eve gemaakte (externe) kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Opdrachtgever is alsdan annuleringskosten verschuldigd aan Wedding Eve.

Deze annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging 12 tot 4 weken voor de bruiloft/het event, of  80% van de totale som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de bruiloft/het event, of 90% van de totale som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft/het event, terwijl annuleren op de dag van de bruiloft/het event zelf inhoudt dat de volledige overeengekomen prijs voor de betreffende bruiloft/het event door opdrachtgever zal worden vergoed aan Wedding Eve, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale  opdracht.

7.5 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.6 Opdrachtgever en Wedding Eve kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

7.7 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij, zoals in ieder geval, doch niet uitsluitend, een verstoorde vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en gebruiker en het annuleren van de bruiloft/event.

7.8 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Wedding Eve recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wedding Eve zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijds) opzeggen is overgegaan door Wedding Eve heeft opdrachtgever recht op medewerking van Wedding Eve bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Wedding Eve behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Wedding Eve extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Wedding Eve zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Wedding Eve als weddingplanner / ceremoniemeester kan worden verwacht. Indien gebruiker toerekenbaar tekortschiet doordat opdrachtgever aan Wedding Eve onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Wedding Eve voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

8.2 Mocht Wedding Eve aansprakelijk zijn dan is zij slechts aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de hierop betrekking hebbende factuurwaarde.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wedding Eve aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wedding Eve toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.4 Wedding Eve is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Wedding Eve gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.5 Wedding Eve is nimmer aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm ook, ontstaan bij de op –of afbouw van producten, in de ruimste zin van het woord, geleverd door toeleveranciers en/of overige derden.

8.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Wedding Eve voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Wedding Eve als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Door hen verstrekte opdrachten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door E (Eveline).J. Brand van Wedding Eve of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan opdrachtgeverbevestigd door E (Eveline). J. Brand van Wedding Eve. Gebruiker behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor zulke bevestiging niet gegeven  is.

8.8 Wedding Eve is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en overige zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Wedding Eve of derden.

Artikel 9 – VRIJWARING
9.1 Opdrachtgever vrijwaart Wedding Eve dan wel door Wedding Eve ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Wedding Eve voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Wedding Eve onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Wedding Eve en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Wedding Eve voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Ziekte en/of een ongeval worden tevens aangemerkt als overmacht in de zin van deze voorwaarden.

10.3 In geval van overmacht aan de zijde van Wedding Eve waardoor de opdracht of een deel daarvan niet kan worden uitgevoerd, is Wedding Eve hiervoor niet aansprakelijk en zal Wedding Eve zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner, aangesloten bij een branchevereniging of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen met opdrachtgever.

10.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de andere partij.

10.6 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – PROMOTIEMATERIAAL
11.1 Opdrachtgever geeft Wedding Eve toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, onder meer bestaande uit foto’s van de bruiloft, het event en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden.

11.2 Wedding Eve kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden van het bedrijf  Wedding Eve, zoals referenties en foto’s op de website en/of Facebook, een blog, materiaal voor beurzen en/of workshops.

11.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van het bedrijf Wedding Ee.

Artikel 12 – INTELECTUELE EIGENDOM
12.1 Wedding Eve behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, drukwerk, grafische ontwerpen, (model)contracten en andere geestesproducten van Wedding Eve, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen, openbaar maken en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Wedding Eve toegestaan.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 – NAWERKING
De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zullen blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 15 – GESCHILLEN
15.1 Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de geschillencommissie van de BWPN of een andere soortgelijke (branche)commissie. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de BWPN of een andere soortgelijke (branche)commissie, middels mediation, te beslechten.

15.2 Kan het geschil onderling en met tussenkomst van de BWPN/ander (branche)commissie niet worden beslecht dan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter welke bevoegd is in de woon/vestigingsplaats van Wedding Eve.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel, onder nummer 55678467.

17.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de voorwaarden steeds bepalend.

Kijk in de wereld van: volg Wedding Eve op Instagram voor inside inspiratie!